Voyages and More
Where endless twinkling stories unfold ...

Voyages and More
“Dive into the heart and soul of Il Salviatino to unearth its colourful past”

Voyages and More
A world outside your window ...

Voyages and More
“Enjoying our Senses … "

Voyages and More
Life enriching experiences ...

Voyages and More
Being aware and taking care ... while learning, exploring and discovering ...

Voyages and More
Creating memorable moments...

Voyages and More
Exceeding your expectations

Voyages and More
Let your imagination take you away...

Voyages and More
Op reis in de kleur van uw hart...

Voyages and More
Living our dreams together ….

Disclaimer

Artikel 1. Voorwerp
Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker (zij het bezoeker, zij het adverteerder) van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.
VOYAGES AND MORE behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

Artikel 2. Aansprakelijkheid
VOYAGES AND MORE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door VOYAGES AND MORE zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders).
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. VOYAGES AND MORE is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
VOYAGES AND MORE biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. VOYAGES AND MORE kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.
VOYAGES AND MORE is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. VOYAGES AND MORE oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat VOYAGES AND MORE de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen VOYAGES AND MORE en de eigenaars van deze sites.
De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. VOYAGES AND MORE behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,...) eigendom zijn en blijven van VOYAGES AND MORE. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOYAGES AND MORE. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Voyages and More neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), in beide gevallen tezamen met alle wetgeving waarmee zij worden ingevoerd of aangevuld en eventuele andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of privacy.

Voyages and More verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Verwerkingsdoeleinden
Voyages and More verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en reservatiebeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van offerte-aanvragen/reservaties, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen van de groep binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Voyages and More verbonden zijn of met enige andere partner van Voyages and More; zijnde hotels, luchtvaartmaatschappijen, verhuurfirma’s van auto’s, ferry’s, serviceproviders ter plaatse…

Voyages and More garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Verder zal Voyages and More uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming tenzij Voyages and More daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Wij engageren ons ertoe de verworven gegevens onder geen enkel beding door te verkopen aan derde partijen voor commerciële doeleinden.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Beveiliging
Wij hechten belang aan de bescherming van de veiligheid van uw gegevens. We maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben. Geen enkel beveiligingssysteem is gegarandeerd 100% veilig. We kunnen daarom de veiligheid van uw gegevens niet op absolute wijze garanderen en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ongeautoriseerde toegang daartoe. Door de Diensten van Voyages and More te gebruiken of door gegevens aan ons te verstrekken langs een andere weg, stemt u ermee in dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en beheerproblemen in verband met uw gebruik van deze Diensten.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres:chrissy@voyagesandmore.be.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

COOKIES
Onze website maakt gebruik van cookies, deze maken het mogelijk uw computer te herkennen als u verbinding maakt met onze website. U kan hiermee niet persoonlijk geïdentificeerd worden. U kan cookies weigeren via de browserinstellingen, maar dan kan u niet langer genieten van alle functies op de website.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.