Voyages and More
Being aware and taking care ... while learning, exploring and discovering ...

Voyages and More
Life enriching experiences ...

Voyages and More
Op reis in de kleur van uw hart...

Voyages and More
Living our dreams together ….

Voyages and More
Exceeding your expectations

Voyages and More
A world outside your window ...

Voyages and More
“Enjoying our Senses … "

Voyages and More
Creating memorable moments...

Voyages and More
“Dive into the heart and soul of Il Salviatino to unearth its colourful past”

Voyages and More
Let your imagination take you away...

Voyages and More
Where endless twinkling stories unfold ...

Disclaimer

Artikel 1. Voorwerp
Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker (zij het bezoeker, zij het adverteerder) van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.
VOYAGES AND MORE behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

Artikel 2. Aansprakelijkheid
VOYAGES AND MORE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door VOYAGES AND MORE zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders).
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. VOYAGES AND MORE is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
VOYAGES AND MORE biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. VOYAGES AND MORE kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.
VOYAGES AND MORE is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. VOYAGES AND MORE oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat VOYAGES AND MORE de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen VOYAGES AND MORE en de eigenaars van deze sites.
De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. VOYAGES AND MORE behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,...) eigendom zijn en blijven van VOYAGES AND MORE. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOYAGES AND MORE. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
VOYAGES AND MORE verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door VOYAGES AND MORE gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. VOYAGES AND MORE verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.
VOYAGES AND MORE verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.
Wijzigingen aan de VOYAGES AND MORE disclaimer zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. VOYAGES AND MORE is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgt worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.